Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania "Elektrownia .... w Kościeliskach"

Radłów, dnia11.12.2020 roku


IZPŚ.6220.11.2020


OBWIESZCZENIE
zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania


Na podstawie art. 10 § 1, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Wójt Gminy Radłów

zawiadamia strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO OK 180 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ( SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEINFORMATYCZNA) W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELISKA , GM. RADŁÓW, NA DZIAŁAKCH NR 409, 413, 367, 420/1, 420/2, 524, 527, 529, 576”.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium
postępowania. Jednocześnie informuję, że: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.390.2020.BB
z dnia 30 października 2020 roku wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określając warunki konieczne do określenia w decyzji środowiskowej.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem nr PO.ZZŚ.2.435.326m.2020.JS z dnia 2 grudnia 2020 roku wyraził opinię, że nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia jednocześnie określając warunki konieczne do określenia w decyzji środowiskowej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie w opinii sanitarnej nr NZ.4315.56.2020.LŚ z dnia 27 listopada 2020 roku nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów (poniedziałek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 ) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów na stronie www.bip.radlow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów i tablicy ogłoszeń sołectwa Kościeliska. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. a/a