Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno”

Radłów, dnia 02.12.2020 roku


IZPŚ.6220.3.2019


INFORMACJA
o wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.) Wójt Gminy Radłów podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 grudnia 2020 r po rozpatrzeniu wniosku firmy KBAK Sp.zo.o. S.k. ul. Zwycięstwa 2, 42 – 700 Lubliniec została wydana decyzja Nr. IZPŚ.6220.1.2019 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Anna Olesno” o powierzchni ok. 35 ha, na terenie fragmentów działek o nr ewidencyjnych:
- pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 1019,
- pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 1017, 1018,
jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 160805_2.0003 Biskupice położonych na terenie Nadleśnictwa Olesno”

Z treścią wydanej decyzji, oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów ( poniedziałek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 )
Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni

 

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,
2. Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. sołectwo Biskupice
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów (www.bip.radlow.pl),
4. a/a