Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu dec. środowiskowej "Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów"

Radłów, dnia 03.11.2020 roku

IZPŚ.6220.3.2020

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radłów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.), zawiadamia się wszystkie strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Powiatu Oleskiego, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno działającego przez pełnomocnika Pana Tomasza Stasiak, że w dniu
03 listopada 2020 roku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O ( DW487 – Kol. Biskupska – Radłów -Wichrów -gr. woj. śląskiego/Krzepice/) w miejscowości Wichrów gm. Radłów”.

Decyzja została wydana po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz  Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego

( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, zainteresowane strony mogą zapoznać się w Referacie Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów ( poniedziałek - czwartek 7:30-15:30, piątek 7:00-15:00 )

Data publicznego ogłoszenia:  04 listopada 2020 roku.

Otrzymują:

1. Powiat Oleski – Pełnomocnik: Tomasz Stasiak, ul. Jana Matejki 10, 98 – 300 Wieluń
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia ( tablica sołectwa Wichrów ), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów (www.bip.radlow.pl),
3. a/a

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 'Przebudowa drogi powiatowej nr 1943 O - Wichrów' (79,24KB)