Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Polskie Wody

PDFPO.ZUZ.2.4210.313m.2020.BK obwieszczenie.pdf (231,09KB)

Kalisz, dnia 21 września 2020 r.

 


PO.ZUZ.2.4210.313m.2020.BK

 


OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. zostało wszczęte na wniosek strony postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. likwidację istniejących urządzeń wodnych, tj. 9 ziemnych rowów przydrożnych - otwartych (nieuszczelnionych), służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, scharakteryzowanych w tabeli nr 1 wraz 16 przepustami, o których mowa tabeli nr 2 – zlokalizowanych w obrębach Radłów i Psurów w Gminie Radłów, powiecie oleskim, województwie opolskim oraz w obrębie Żytniów w Gminie Rudniki, powiecie oleskim, województwie opolskim,

2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
− 2 wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do wprowadzania wód opadowych do urządzeń wodnych (ziemnych rowów przydrożnych), o których w tabeli nr 3, zlokalizowanych w obrębie Radłów w Gminie Radłów, powiecie oleskim, województwie opolskim oraz w obrębie Żytniów w Gminie Rudniki, powiecie oleskim, województwie opolskim,
− rowu umocnionego korytem ściekowym K1, o którym mowa w tabeli nr 4, zlokalizowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 794, obręb Ligota Oleska w Gminie Radłów, powiecie oleskim, województwie opolskim – w celu zabezpieczenia skarpy nasypu,

3. usługi wodne, obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych (ziemnych rowów przydrożnych) wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z odwodnieni drogi powiatowej nr 1923 O poprzez 2 wyloty urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w pkt 2., w ilości oraz z powierzchni zlewni, o których mowa w tabeli nr 5,

w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923 O (Radłów-Żytniów-DK 42) w miejscowościach: Radłów, Psurów, Żytniów”.
Zgodnie z treścią art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia wraz z adnotacją potwierdzającą termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Pouczenie


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

 

Otrzymują:
1. Urząd Gminy Rudniki (ePUAP: /GminaRudniki/SkrytkaESP),
2. Urząd Gminy Radłów (ePUAP: /91qa43mwdc/SkrytkaESP),
3. Starostwo Powiatowe w Oleśnie (ePUAP: /PowiatOleski/SkrytkaESP),
4. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.