Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania Elektownia fotowoltaiczna w m.Kościeliska

Radłów, dnia 16.10.2020r.

IZPŚ.6220.11.2020


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postepowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020r., poz. 256, z późniejszymi zmianami, dalej k.p.a.), art. 73 ust.1 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronne, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r. poz.283 ze póżn zm. dalej ustawa ooś) oraz art. 49 k.p.a w związku z art.74 ustawy ooś.

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 24.09.2020r. pełnomocnika Pana Grzegorza Bujak. GTRPO SP.ZO.O ul. Staszica 6/06, 25 –008 Kielce działającego w imieniu FF AE1 Sp zo.o. AWARD Business Park, ul. Zwycięska 41, 53 – 033 Wrocław, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO OK 180 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ( SIEĆ ENERGETYCZNA I TELEINFORMATYCZNA) W MIEJSCOWOŚCI KOŚCIELISKA , GM. RADŁÓW, NA DZIAŁAKCH NR 409, 413, 367, 420/1, 420/2, 524, 527, 529, 576”.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, I piętro, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 i w piątek  od 7:00 do 15:00.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, biuro nr 7.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Kaliszu i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Oleśnie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

            Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a sprawa zostanie załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia  wszczęcia postepowania, zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działania przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów, 46 – 331 Radłów, ul. Oleska 3, tablicy ogłoszeń sołectwa Kościeliska i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radłów – www.bip.radlow.pl . Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.