Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliskach

 

  • PDFZawiadomienie o wyborze oferty (308,18KB)
                                                                                                                 

Radłów, dnia 20.04.2023 r

IZPŚ.271.2.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023

 

Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:

1.  Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliskach łącznej długości 170 mb i szerokości jezdni 3,00 mb, na działce nr 611 , 613 obręb Kościeliska. Klasa drogi „D”.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni na głębokości 16 cm – 615,00 m2,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego bazaltowego warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 12 cm – 595,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych  AC 11S o gr. 4 cm warstwa ścieralna – 510,00 m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych AC 16W o gr. 5 cm warstwa wiążąca – 510,00 m2,

- uzupełnienie poboczy klińcem o grubości  20 cm  po 0,50 mb obustronnie – 170,00 m2,

- ustawienie znaków drogowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w przedmiarze robót i załączniku do zgłoszenia.

2. Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2023 r

3.  Okres gwarancji: 36 miesięcy

4.  Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:

W wersji papierowej: Urząd Gminy Radłów biuro nr 15  do dnia 08.05.2023r do godziny 12:00 .

 

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy,

Ofertę w wersji papierowej Wykonawca zamieści w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „ Oferta na „Remont  drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska”, a także –  „nie otwierać przed dniem 08.05.2023r. przed godziną 12:00 oraz adres wykonawcy”

5.  Warunki płatności:

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po całkowitym zakończeniu robót zgodnie z umową.

Projekt umowy w załączeniu.

6. Kryterium wyboru oferty:

cena: 100 %

7.  Przetwarzanie danych osobowych – RODO.

Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” niniejszym informuję o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Radłów – Urząd Gminy Radłów danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3, 46-331 Radłów,

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Radłów , kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, e-mail iod@radlow.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska”.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  – Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ”ustawa Pzp”,

5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla danego stosunku umownego przepisy regulują odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonywania umowy, okres przechowywania obejmuje cały ten czas.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8.  Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*)  - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

8.  Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jacek Wróbel, tel. 34 3599005 wew. 212 lub adres w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.

DO POBRANIA