Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna skargi i wnioski

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO (skargi i wnioski)

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

Administratorem  Państwa danych  osobowych  jest  Gmina Radłów, ul. Oleska 0, 46-331 Radłów (dalej: Administrator)

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
 • poprzez e-mail ug@radlow.pl,  telefonicznie: (34) 359 90 04

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:

 • pod adresem e-mail: iod@radlow.pl
 • listownie: Inspektor ochrony danych,  Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i załatwienia sprawy z którą się Pani/Pan do nas zwraca tj. wniosku/skargi 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

 1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Dział VIII Skargi i Wnioski;

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Gminy, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych,  w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze. Dostęp do Pani/Pana danych może mieć również operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji,  oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)

Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu.

 1. Przysługuje Pani/Panu :
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 2. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 3. Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu załatwienia sprawy.