Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna do umowy zlecenia

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
(KLAUZULA DO UMOWY ZLECENIA)
  

W związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  - [dalej RODO], informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, tel: (34) 359 90 04, e-mail: ug@radlow.pl  (dalej: Administrator).
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD",  oraz mailowo: iod@radlow.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w kilku różnych celach: dla prawidłowej realizacji umowy lub podejmowaniu działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie, dla celów podatkowych i/lub celów ubezpieczeniowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.  
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze  takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, podatkowy) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, tymi podmiotami mogą być: Urząd Skarbowy,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sąd, organy ścigania, oraz podmioty działające na wyraźne polecenie Administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, świadczące usługi hostingowe, doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione również operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji.
 4. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 - letniego obowiązku archiwizacyjnego.