Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna zwrot podatku akcyzowego

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych – zwrot podatku akcyzowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów, tel. (34) 359 90 04, e-mail: ug@radlow.pl dalej: Administrator;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  iod@radlow.pl lub listownie na adres siedziby Administratora
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit e RODO,
  • wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1340 ze zm.). 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i tradycyjny
 11. Podanie danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest wymóg ustawowy lub umowny lub jest warunkiem zawarcia umowy,
 • dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.