Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek informacyjny RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)

(udostępnianie informacji publicznej )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem  Państwa danych  osobowych jest Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów (dalej: Administrator)
  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
 • poprzez e-mail ug@radlow.pl,  telefonicznie: (34) 359 90 04
 1. Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:
  1. pod adresem e-mail: iod@radlow.pl
  2. listownie: Inspektor ochrony danych,  Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej,  co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 2. Dostęp do Państwa danych mogą mieć podmioty ściśle współpracujące z Administratorem  w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  takie jak dostawcy usług hostingowych, pocztowych, prawniczych, obsługi technicznej w zakresie IT, oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 
 3. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na podstawie  przepisów  prawa  o  archiwizacji  dokumentów  oraz, zgodnie z obowiązującą  u Administratora instrukcją  kancelaryjną  - tj  przez  okres niezbędny dla udokumentowania  zakończenia czynności w sprawie. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.

Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu załatwienia sprawy.