Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe zakup samochodu 9-osobowego

Radłów, dnia 22.02.2022 r
IZPŚ.271.2.2022


ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022
Zamawiający: Gmina Radłów ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów

Zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9 – cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z programu PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, spełniającego minimalne wymagania:
- samochód fabrycznie nowy, sprawny technicznie spełniający wymogi dotyczące polskich przepisów o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2021r, poz. 450, z późn. zm.),z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim,
- ilość miejsc 9 ( kierowca + osiem osób w tym jedno miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim),
- najazdy dla wózka inwalidzkiego lub inny mechanizm ułatwiający osobie niepełnosprawnej korzystanie z samochodu, pasy inwalidzkie,
- dodatkowe pasy 3 punktowe dla osoby niepełnosprawnej wg wymagań homologacji,
- oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych,
- wymiary pojazdu pozwalające na wygodne podróżowanie 9 osobom,
- pojemność silnika min.1 600 mm
- moc silnika min. 110 KM
- skrzynia biegów – dowolna,
- typ silnika: dowolny,
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,
- system ABS i ESP,
- immobilizer,
- zamki drzwi – z centralnym zamykaniem,
- drzwi – liczba drzwi min. 4 w tym min jedne odsuwane boczne drzwi,
- koło zapasowe,
- radio,
- klimatyzacja z przodu i z tyłu,
- norma emisji spalin min. EURO 6.
2. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2022 r
3. Miejsce i termin złożenia oferty i załączników:
W wersji papierowej: Urząd Gminy Radłów biuro nr 15 lub w wersji elektronicznej na adres: przetargi@radlow.pl w terminie do dnia 01.03.2022 r. do godziny 12:00.
Uwaga:
1. Ofertę w wersji papierowej Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia:
„Oferta na zakup fabrycznie nowego samochodu 9 – cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” , a także – „nie otwierać przed dniem 01.03.2022r. przed godziną 12:00 oraz adres wykonawcy”
2. Do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanego samochodu.
4. Warunki płatności:
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową zawarta po wyborze Wykonawcy.
5. Kryterium wyboru oferty:
cena: 100 %
6. Przetwarzanie danych osobowych – RODO.
Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” niniejszym informuję o zasadach oraz o przysługujących Pani/ Panu praw związanych z przetwarzaniem przez Gminę Radłów – Urząd Gminy Radłów danych osobowych.
1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Radłów z siedzibą w przy ul. Oleskiej 3,
46-331 Radłów,
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Radłów , kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów, e-mail iod@radlow.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu 9 – cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ”ustawa Pzp”,
5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wyznaczonym w/w ustawą, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeśli właściwe dla
danego stosunku umownego przepisy regulują odmiennie okresy dochodzenia roszczeń, wynikających z wykonywania umowy, okres przechowywania obejmuje cały ten czas.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*) - Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) – Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Jacek Wróbel, tel. 34 3599005 wew. 212 lub adres przetargi@radlow.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Radłów.