Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Radłów, dnia 29.09.2020 r.

 

IZPŚ.271.10.2020                                                                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                       Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

I. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
II.
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sternalice”
III.
Została wybrana oferta firmy:

„FIRMA INSTALACJI SANITARNEJ POLAN Krzysztof Polak,
46 – 320 Praszka ul. Mickiewicza 89

Uzasadnienie: Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, uzyskała największą łączną liczbę punktów:
liczba punktów w kryterium wysokość ceny ofertowej – 60,00 pkt,
liczba punktów w kryterium długość gwarancji - 40,00 pkt,
łączna liczba punktów – 100,00 pkt.

Nazwa wykonawcy, nazwy ( firmy ), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Oferta Nr

Nazwa i adres oferenta

KRYTERIUM OCENY OFERT

Liczba punktów w ramach kryterium: wysokość ceny ofertowej

Liczba punktów w ramach kryterium: długość gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SIGMA” Milena Bacior ul. Bankowa 48c, 42 – 320 Niegowa

37,80

40,00

77,80

2

WODGAZ  Arkadiusz Kosentka. Aleksandra Michalska Spółka Jawna ul. Partyzancka 54 A,45  - 802 Opole

27,60

40,00

67,60

3

Firma Usługowo – Handlowa Rafał Maleska, Rzędowice ul. Dolna 5, 46 – 280 Dobrodzień

---

---

Oferta odrzucona

4

Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych A. Bator, ul. Fabryczna 41, 98 300 Wieluń

---

---

Oferta odrzucona

5

FIRMA INSTALACJI SANITARNEJ POLAN Krzysztof Polak, 46 – 320 Praszka ul. Mickiewicza 89

60,00

40,00

100,00

6

MAT -BUS Matyja Grzegorz, 42 – 310 Żarki, ul. Koziegłowska 32

44,40

40,00

 

7

INSTALKAN S.C. INSTALACJE GRZEWCZE I SANITARNE Daniel Solecki i Dariusz Solecki, 98 – 330 Pajęczno, ul. Długa 20

41,40

40,00

81,40

IV. Na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił oferty wykonawców:
- ofertę nr 3: Firma Usługowo – Handlowa Rafał Maleska, Rzędowice ul. Dolna 5,46 – 280 Dobrodzień,
- ofertę nr 4: Zakład Usług Sprzętowo – Transportowych A. Bator, ul. Fabryczna 41, 98 300 Wieluń.

Uzasadnienie: W wyznaczonym terminie w/w wykonawcy nie udzielili wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty czy oferta zawiera rażąco niską cenę  lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił oferty.

V. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 w/w ustawy. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.radlow.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów.     

Dziękujemy Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając jednocześnie do udziału w następnych.

 

Otrzymują:

1. Strona: www.bip.radlow.pl
2. Oferenci
3. a/a

TU PDFzawiadomienie 29-09-2020.pdf (67,06KB) DO POBRANIA PDF