Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie Radłów

______________________________________________________________

Wójt  Gminy  Radłów, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 T. J.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działki numer 755, 759 obręb Radłów. Dla nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW OP1L/00011968/5

Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,0836 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bp, stanowiąca zurbanizowane tereny niezabudowane, położona w Radłowie, przy ulicy Oleskiej, przed posesją znajdującą się pod numerem 27. Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów oznaczona jest jako: M1  – tereny zabudowy zagrodowej;

Nie wyznaczono terminu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym – 30.000,00 złotych netto

Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza – 34.450,00 złotych netto

Obciążenie nieruchomości - brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 18.01.2022 roku, godz. 1000, sala nr 1 Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, (34/3599005), na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie - 6000,00 złotych, w formie pieniężnej na konto Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów Nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006, do dnia 14.01.2022r.,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został wyłoniony w drodze przetargu jako  nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu;

Wysokość minimalnego postąpienie podczas przetargu wynosi 350 złotych.

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od sfinalizowania transakcji tj. podpisania umowy sprzedaży, nastąpi przepadek wadium na rzecz Gminy Radłów.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, nabywca przenosi stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń. Przez nieruchomość w południowej części przebiega publiczna sieć wodociągowa Ø110. Teren nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu stanowią częściowo grunty nasypowe.

W związku z informacjami, pozyskanymi od właścicieli nieruchomości sąsiednich, o rzekomym zaleganiu w okolicy przedmiotowej nieruchomości pozostałości militarnych, Gmina Radłów zleciła Grupie Geofusion Sp. z o.o., rozpoznanie ferromagnetyczne w/w nieruchomości, celem detekcji i lokalizacji ewentualnych obiektów ferromagnetycznych w tym potencjalnie niebezpiecznych. Z prac o których mowa powyżej został sporządzony raport, z którym można zapoznać się  w siedzibie tutejszego organu. Po konsultacji z wykonawcami w/w raportu otrzymaliśmy informację, iż na terenie w/w nieruchomości brak jest obiektów stanowiących materiały niebezpieczne.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zawarcia umowy notarialnej.

Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane nabywcy na gruncie.
Zastrzega się prawo do odwołania przedmiotowego przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki - Urzędu Gminy Radłów, biuro nr 5, lub telefonicznie pod numerem 34 3599 005 wew. 204.

 

Radłów, dnia 08.12.2021r.