Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

prow2020.jpeg

Radłów, dnia 20.10.2020r

 

IZPŚ.271.11.2020

                                                           W/g rozdzielnika

                                                                 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA Nr IZPŚ.11.2020 z dnia 25.09.2020r
Ogłoszone w BZP pod nr 589775-N-2020 z dnia 25.09.2020r

Zamawiający Gmina Radłów z siedzibą w Radłowie przy ul. Oleskiej 3 działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego nr. IZPŚ.271.11.2020r z dnia 25.09.2020r pn.: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice”.

Do zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.10.2020 roku do godziny 9:00 złożono jedną ofertę:

Oferta

NR.

Nazwa i adres

oferenta

Cena ofertowa

Zamówienia

 

1

Konsorcjum w składzie:

1. Newater sp. z o.o Sp.K z siedzibą przy ul. Oboźnej 47,

52 – 244 Wrocław - Lider Konsorcjum,

2. Firma ogólnobudowlana MAS-BUD,mgr inż. Sebastian Wdowiak, 59 – 330 Ścinawa, ul. A. Mickiewicza 6c

 – Partner Konsorcjum

Brutto:

3 175 000,00 zł

Uzasadnienie:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
brutto: 1 004 789,46 zł, natomiast kwota oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie.

 

Otrzymują:

1. Newater sp. z o.o Sp.K, ul. Oboźna 47, 52 – 244 Wrocław
2. Strona internetowa www.bip.radlow.pl.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów.
4. a/a


prow2020.jpeg

Radłów, dnia 14.10.2020r

IZPŚ.271.11.2020

                                                                                

            Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice”

Zamawiający Gmina Radłów zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: brutto:  1 004 789,46 zł.

2. Do dnia 14.10.2020 roku do godziny 9:00 do Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

 

Oferta

NR.

Nazwa i adres

oferenta

Cena ofertowa

Zamówienia

 

Termin wykonania

Okres

gwarancji

Warunki płatności

 

1

Konsorcjum w składzie:

1. Newater sp. zo.o Sp.K

z siedzibą przy ul. Oboźnej 47, 52 – 244 Wrocław

 – Lider Konsorcjum,

2. Firma ogólnobudowlana MAS-BUD

mgr inż. Sebastian Wdowiak, 59 – 330 Ścinawa,

ul. A. Mickiewicza 6c

 – Partner Konsorcjum

Brutto:

 

3 175 000,00 zł

Etap I do 31.03.2021r

Etap II do 15.06.2022r

 

36 miesięcy

Zgodnie

z projektem umowy

 

prow2020.jpeg
                                                                                                     

Uwaga !!!

Zamawiający informuje, że załączony do niniejszego ogłoszenia załącznik pn: Załącznik do formularza ofertowego został dodany omyłkowo i nie stanowi integralnej części SIWZ i ogłoszenia.

                                                   

Radłów, dnia 08.10.2020 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice”

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice ” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 589775-N-2020 z dnia 25.09.2020r.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 05.10.2020 r.  Zamawiający – Gmina Radłów w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) wyjaśnia, iż:

 

Pytanie 1:

Zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 [Wysokość zabezpieczenia] Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźń. zm.)

„3. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.”

W konsekwencji powyższego Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez potrącenie zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 Ustawy PZP?

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i w związku z tym odmawia wprowadzenia w SIWZ zmian dopuszczających taką możliwość.

 

Pytanie 2:

W związku z dużym nakładem kosztów związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy , który ma zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w czasie realizacji Robót tj. zapewnienie odbioru ścieków i oczyszczenie Wykonawca zwracam się w ramach optymalizacji kosztów inwestycji o przejęcie przez Zamawiającego kosztów związanych z zapewnieniem odbioru ścieków i oczyszczenia.

Odpowiedź :

Zgodnie z zapisem pkt. 3i.1 część III  Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy oczyszczalni, leżą po stronie Wykonawcy robót.

 

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wskazanie po czyjej stronie jest usunięcie i wywóz osadów dennych ze stawu stabilizacyjnego oraz z poletek osadowych,?

Wykonawca jedynie pragnie podkreślić, iż w tematach dotyczących rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków wielokrotnie spotykał się z zapisami mówiącymi o usunięciu i wywozie osadów, które były po stronie Zamawiającego, za tym wnosi jak na wstępie.

Odpowiedź :

Usunięcie  i wywóz osadów dennych ze stawu stabilizacyjnego na odległość do 1 km leży po stronie Wykonawcy. Natomiast zagospodarowanie osadów dennych ze stawu stabilizacyjnego i usunięcie osadów z poletek osadowych przejmuje Zamawiający.

 

Pytanie 4:

Zgodnie z zapisem PFU część II pkt. 1 ppkt.1.1 Serwisowania urządzenia … Wykonawca ze względów cenowych zwraca uwagę, że koszt części zamiennych, zużywających się i eksploatacyjnych na długi okres gwarancji jakiego oczekuje Zamawiający będzie znacząco zawyżony ze względu na fakt, że nie jest możliwa rzeczywista prognoza tych kosztów. W zależności od warunków pracy urządzeń i ich elementy będą się zużywać z różną intensywnością. Wysokie ryzyko w szacowaniu ww. kosztów spowoduje sztuczne zawyżenie wartości ofert w przetargu a tym samym brak optymalnego zarządzania środkami publicznymi.

W świetle powyższego prosimy o potwierdzenie, iż wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca nie będzie ponosił kosztu części zamiennych, materiałów szybkozużywających się, zużywających się naturalnie, eksploatacyjnych w tym także olejów, smarów, uszczelek, pasków klinowych, filtrów itp.

Odpowiedź :

Zamawiający wyjaśnia że wybrany Wykonawca w ramach serwisowania urządzeń i instalacji nie będzie ponosił kosztów materiałów zużywających się naturalnie i materiałów eksploatacyjnych takich jak: oleje, smary, uszczelki, paski klinowe i filtry.

 

Pytanie 5 :

Co z dostosowaniem obiektu do wymogów WT2021. Jak Zamawiający przewiduje ograniczyć emisje uciążliwości ( głównie odorowych z poletka osadowego ) do granic nieruchomości?

Odpowiedź :

Jeżeli Wykonawca stwierdzi konieczność dostosowania obiektu do wymogów WT2021 to powinien to uwzględnić w swojej ofercie.

Jeśli wynika taka potrzeba to Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia rozwiązań ograniczających emisją odorową z poletka osadowego. Rozwiązania takie powinny zostać uwzględnione w ofercie. Zgodnie z zapisem pkt. 2 PFU.

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjściowych i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania  osiągnięcia  założonego  celu  przedmiotowego  zadania inwestycyjnego.

 

Pytanie 6:

W PFU opisane jest wykonanie dróg i placów, prosimy o podanie grubości i rodzaju poszczególnych warstw podbudów i nawierzchni z uwzględnieniem nawierzchni z kruszywa na czas realizacji inwestycji.

Odpowiedź :

Należy wykonać nawierzchnię asfaltową o gr. 5 cm na istniejącej podbudowie po uprzednim jej oczyszczeniu i ewentualnym wzmocnieniu.

     

prow2020.jpeg            

 

PDFogloszenie o przetargu oczyszczalnia sternalice.pdf (429,22KB)
 

Ogłoszenie nr 589775-N-2020 z dnia 2020-09-25 r.

 

Gmina Radłów: Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Operacja typu " Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 -2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radłów, krajowy numer identyfikacyjny 15139857000000, ul. ul. Oleska  3 , 46-331  Radłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3599004 - 5, e-mail ug@radlow.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.radlow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.radlow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

Operacja typu " Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201 -2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:

Urząd Gminy Radłow, ul. Oleska 3, 46-331 Radlów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice

Numer referencyjny: IZPŚ.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice. Zakres rzeczowy zamówienia został podzielony na dwa etapy obejmujące wykonanie: Etap I – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, a w szczególności w zakresie dotyczącym uzgodnień, opinii, odstępstw od warunków technicznych i przepisów branżowych (m.in. w zakresie właściwości sanepidu i straży pożarnej), uzyskanie pozwolenia na budowę jeśli przepisy prawa wymagają takiego pozwolenia albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych gdy z przepisów prawa wynika taki obowiązek, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz prace przygotowawcze związane z zasileniem w media, organizacją zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu budowy i rozbiórką istniejącego ogrodzenia; Etap II – obejmuje wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych, technologicznych, związanych z zagospodarowaniem terenu, elektrycznych i AKPiA, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, rozruch technologiczny i szkolenie załogi, tj. wykonanie: - wszelkich koniecznych robót budowlanych związanych z naprawami konstrukcji betonowych komory kraty koszowej, piaskownika i pompowni ścieków, pracami budowlanymi w budynku technologicznym, w tym wymianą stolarki i wykonaniem terakoty, naprawami i malowaniem elewacji, remontem poletka osadowego, wykonaniem zadaszenia, wymianą wierzchni skolmatowanej, czyszczeniem stawu stabilizacyjnego, - robót technologicznych obejmujących w szczególności: demontaż straej i zabudowanie nowej kraty koszowej, demontaż istniejących pomp i orurowania i zabudowę nowego orurowania i wymianą szafki zasilającej i sterowniczej, demontaż istniejącej dmuchawy z armaturą, zabudowę nowych dmuchaw, zabudowę nowych rurociągów technologicznych wraz z armaturą i przejściami przez ścianę komory reaktora, zabudową układu pomiarowego ścieków odprowadzanych na staw stabilizacyjny, demontaż istniejącego orurowania z armaturą, rusztu napowietrzającego, kierownicy stalowej walcowej, zabudowę nowych rurociągów technologicznych wraz z armaturą, dekantera oraz rusztu napowietrzającego drobnopęcherzykowego, demontaż istniejącego mieszadła i zabudowę nowego zatapialnego na prowadnicy z żurawiem, - robót związanych z zagospodarowaniem terenu obejmujących w szczególności budowę ogrodzenia z bramą wjazdową oraz przebudowę wjazdu na teren oczyszczalni, wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej z obrzeżami drogowymi, - robót elektrycznych i AKPiA obejmujących w szczególności: wymianę układu zasilania energetycznego i sterowania kraty koszowej i pompowni ścieków, wymianę układu zasilania energetycznego i sterowania w budynku technologicznym, montaż systemu armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) i monitoringu, wymianę okablowania i zabudowę sygnalizatorów i sond pomiarowych, - dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego i szkolenia załogi przy uwzględnieniu założeń programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Wykonawca realizujący zamówienie publiczne, zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). Mogące występować w SIWZ lub załącznikach do SIWZ wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy bezwzględnie przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku gdy Zamawiający w SIWZ lub załącznikach do SIWZ odniósł się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 PZP, Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazane jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ powyższe odniesienie, należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45252000-8

45252127-4

45252200-0

71320000-7

45000000-7

45252100-9

45100000-8

45300000-0

45110000-1

45400000-1

45330000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach  Okres w dniach         Data rozpoczęcia      Data zakończenia

                                   2022-06-15

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 300 000,00 zł .

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającej na budowie lub remoncie (modernizacji) oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1.000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą wymagane prawem uprawnienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 10), o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000,00 zł, wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innych dokumentów, wykaz osób (załącznik nr 7), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. W celu zabezpieczenia efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w jednej lub kilku z następujących form: 1) przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Zawadzkie Oddział w Radłowie, nr konta: 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione na okres związania ofertą. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat – pokój nr 13 I piętro), z zastrzeżeniem treści ust. 14. Zamawiający zaleca aby Wykonawca załączył do oferty kopię potwierdzenia złożenia wadium. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi zawierać bezwarunkowy i nieodwołalny obowiązek zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na pierwsze jego żądanie w przypadkach określonych w PZP i zachować ważność przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachowanie Wykonawcy w sposób opisany w art. 46 ust. 4a PZP spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się pozostałe przepisy PZP dotyczące wadium, tj. przepisy zawarte w poszczególnych ustępach art. 45 i art. 46 PZP. 14. W sytuacji składania wadium w formie elektronicznej należy przesłać oryginał wadium, jako odrębny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Gwaranta, tj wystawcę gwarancji/poręczenia, na adres: skarbnik@radlow.pl z adnotacją: Wadium: „Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice” zgodnie z procedurą zaprojektuj i zbuduj, Znak sprawy: IZPŚ.271.11.2020” przed upływem terminu składania ofert. Kwalifikowany podpis elektroniczny, musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Tak

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria         Znaczenie

Łączna cena ofertowa brutto          60,00

Gwarancja jakości   40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 2 . Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na zasadach opisanych w przepisach art. 144 PZP, 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, 4. Strony umowy przewidują możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie: 1) należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie opisanym w § 6 ust. 4 wzoru umowy; 2) terminu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętymi normami; c) wystąpienia uzasadnionych okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, np. konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, konieczność zmiany tymczasowej organizacji ruchu, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; d) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; e) niewydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie decyzji warunkującej kontynuację i zakończenie robót budowlanych; f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian zwiększających bezpieczeństwo i efektywność organizacji ruchu przy tym, termin może zostać przedłużony nie więcej niż o czas trwania okoliczności uzasadniających jego zmianę; 3) przyjętych rozwiązań projektowych lub technicznych w przypadku: a) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; b) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej lub w związku z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie; c) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-10-14, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Pl

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

1. DOC1 SIWZ.doc (436,00KB)
2. PDF2 PFU Oczyszczalnia Sternalice 2019.pdf (15,42MB)
3. DOC3 Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc (260,00KB)
4. DOC4 Załącznik do formularza ofertowego.doc (286,50KB)
5. DOC5 Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku wykluczenia.doc (64,50KB)
6. DOC6 Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (1,04MB)
7. DOC7 Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc (56,50KB)
8. DOC8 Załącznik nr 6 wykaz robót.doc (244,50KB)
9. DOC9 Załącznik nr 7 wykaz osób.doc (240,00KB)
10. DOC10 Załącznik nr 8 zobowiązanie.doc (245,50KB)
11. DOC11 Załącznik nr 9 wzór umowy.doc (469,00KB)
12 DOC12 Załącznik nr 10 oświadczenie podatki.doc (238,00KB)
13 DOCpytania i odpowiedzi.doc (264,50KB)
14 DOCInformacja z otwarcia ofert (244,00KB)
15 DOCUnieważnienie przetargu "Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice" (241,00KB)