Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt  Gminy  Radłów, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), ogłasza przetarg  ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów, jako działki numer 285/2, i 287/1 obręb Biskupice. Dla nieruchomości stanowiących przedmiot sprzedaży, Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW OP1L/00012283/6 i OP1L/00055179/7.

Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,1017 ha.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nie posiadające dojazdu do drogi publicznej, stanowiące częściowo nieużytki oraz użytki rolne, położone w obrębie Biskupice.

Nieruchomości położone są na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radłów oznaczona są jako: R  – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

Nie wyznaczono terminu zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym – 2.600,00 złotych.

Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza - 2.600,00 złotych.

Obciążenie nieruchomości - brak obciążeń.

Zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości - brak zobowiązań, lecz nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się dnia 14.09.2021 roku, godz. 1000, sala nr 1 Urzędu Gminy Radłów, ul. Oleska 3, (34/3599005), na zasadach określonych Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie - 500,00 złotych, w formie pieniężnej na konto Gminy Radłów: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów Nr 53 8909 1045 2004 0000 0013 0006, do dnia 09.09.2021r.,

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został wyłoniony w drodze przetargu jako  nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu;

Wysokość minimalnego postąpienie podczas przetargu wynosi 50 złotych.

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od sfinalizowania transakcji tj. podpisania umowy sprzedaży, nastąpi przepadek wadium na rzecz Gminy Radłów.

Zbywane nieruchomości nie mają dostępu do drogi publicznej.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przenosi stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztu zawarcia umowy notarialnej.

Granice nieruchomości nie będą geodezyjnie wznawiane, ani okazywane nabywcy na gruncie.
Zastrzega się prawo do odwołania przedmiotowego przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki - Urzędu Gminy Radłów, biuro nr 5, lub telefonicznie pod numerem 34 3599 005 wew. 204.

 

Radłów, dnia 10.08.2021r.