Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie nabór na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Radłów
ogłasza
nabór na stanowisko

 

Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza

 

1.Wymagania niezbędne:

1.1 Minimalne wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (licencjat, inżynier albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

1.2 Dobra znajomości przepisów:

-Ustawa Kodeksu postępowania administracyjnego

-Ustawa o samorządzie gminnym

-Ustawa o pracownikach samorządowych

-Ustawa Prawo ochrony środowiska

-Ustawa Prawo energetyczne

-Ustawa o efektywności energetycznej

1.3 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw publicznych.

1.4 Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

1.5 Obywatelstwo polskie.

1.6 Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

1.7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych z założonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa.

1.8 Prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

2.1 Umiejętności obsługi komputera:

-edytora tekstu: np. Microsof Word, OpenOffice Writer

-arkusze kalkulacyjne: np. Microsoft Excel, OpenOffice

- programy do tworzenia prezentacji: np.  Microsoft PowerPoint

-obsługa poczty elektronicznej oraz profilu zaufanego

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zdefiniowanie indywidualnego planu działania programu ochrony powietrza (gminnego programu ograniczenia niskiej emisji) wraz z jego harmonogramem;

2) utworzenie gminnego programu ochrony powietrza;

3) aktualizacja i integracja gminnych programów ochrony powietrza służących poprawie jakości powietrza zawartych m.in. w  Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących poprawy jakości powietrza w gminie;

4) nadzór nad prawidłowym wdrażaniem przyjętego w gminie programu ochrony powietrza poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych;

5) pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego;

6) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizacje zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisje zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie;

7) pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizacje programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotacje;

8) udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną);

9) prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła;

10) współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza/dostarczenie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy;

11) współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc;

12) monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania, rozliczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu;

13) przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO;

14) stała współpraca z Zespołem ds. Realizacji Projektu LIFE;

15) zarządzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do Gminnego Koordynatora POP w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami;

16) współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Opolu ekspertami ds. energetyki etc.);

17) aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie;

18) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach;

19) udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla Gminnych Koordynatorów POP organizowanych przez Zespół ds. Realizacji Projektu LIFE UMWO.

Gmina Radłów, jako Współbeneficjent, podpisała umowę o partnerstwie dotyczącą Projektu LIFE (Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE 19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu LIFE i wpółfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z działaniem B.5 Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań POP, gmina powinna przygotować kompetencje Gminnego Koordynatora POP do skutecznego pełnienia przez niego roli w systemie zarządzania realizacją ochrony powietrza poprzez:

-zatrudnienie na pełny etat (od dnia 1 sierpnia 2021 roku) na stanowisko Gminnego Koordynatora POP w terminie zapewniającym możliwość udziału w kursie przygotowawczym oraz zapewniających zatrudnienie w trakcie obowiązkowych studiów podyplomowych oraz zapewnienie po swojej stronie przeprowadzenia ogólnego przeszkolenia z pracy w urzędzie.

Osoba zatrudniona jako Gminny Koordynator POP zostanie oddelegowany do odbycia obowiązkowego procesu kształcenia, które odbędzie się w formie studiów podyplomowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej i (jeśli będzie to konieczne) w miesięcznym kursie przygotowawczym na studia podyplomowe. Gminnemu Koordynatorowi POP przysługiwało będzie zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Gminny Koordynator POP uzyska dyplom i certyfikat audytora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego.

Program edukacyjny zostanie przeprowadzony przez Politechnikę Opolską (PO). Aby program edukacyjny mógł być skuteczny, dla grupy uczestników, którzy będą tego wymagali (ich startowe kompetencje nie będą w pełni odpowiadać profilowi kompetencyjnemu kandydata na w/w stanowisko i wymagane będzie uzupełnienia bazowe kompetencji), przed uruchomieniem studiów podyplomowych zostanie przeprowadzony miesięczny kurs przygotowawczy. Kurs ten odbędzie się na Politechnice Opolskiej  we wrześniu 2021r. Po kursie przygotowawczym zostaną uruchomione studia podyplomowe.

Pierwszy semestr studiów podyplomowych będzie trwał od października 2021 do stycznia 2022r., natomiast drugi od lutego 2022r do czerwca 2022r. Zajęcia będą odbywać się wybrany dzień tygodnia (np. w piątek) zgodnie z harmonogramem studiów. Słuchacze będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych. Przewiduje się również wyjazdy studyjne np. do miejsc, gdzie znajdują się nowoczesne kotły niskoemisyjne. W trakcie studiów podyplomowych przewiduję się również wykład specjalny z udziałem zaproszonego europejskiego eksperta i autorytetu w dziedzinie oceny jakości powietrza i dyspersji zanieczyszczeń. Z niektórych przedmiotów przewidziano zarówno wykłady, jak i na zajęciach ćwiczeniowe w niewielkich kilkunastoosobowych grupach, co ma zapewnić warunki dla nabycia przez słuchaczy umiejętności (nie tylko wiedzy).

W ten sam sposób będą zorganizowane zajęcia związane z przygotowaniem pracy końcowej w formie projektu – Gminnego Programu Ochrony Powietrza (GPOP), zwany również Gminnym Programem Niskoemisyjnym (GPN)-przedłożenie pracy końcowej będzie jednym z warunków ukończenia studiów podyplomowych. Wykładowcy realizujący program kształcenia będą również udzielać konsultacji Gminnym Koordynatorom POP w procesie tworzenia przez nich pracy końcowej. Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych kształcenie zakończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem będzie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wyniki programu kształcenia zostaną potwierdzone również uzyskaniem przez Gminnych Koordynatorów POP certyfikatu audytora standardu środowiskowego budynku mieszkalnego.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

4.1 Wymiary zatrudnienia : pełny etat.

4.2 Miejsce pracy: Urząd Gminy Radłów

4.3 System czasu pracy: wg. zasad obowiązujących w Urzędzie

4.4 Stanowisko związane z kontaktami z petentami

4.5 Sfinansowanie w 100% kosztów studiów podyplomowych (studia tematyczne dot. ochrony powietrza).

4.6. Umowa o pracę od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 r.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia: jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

6.1 Życiorys (CV)

6.2 List motywacyjny.

6.3 Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów).

6.4 Kwestionariusz osobowy.

6.5 Inne dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6.6 Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikających z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone danymi kandydata oraz datą i czytelnym podpisem).

6.7 Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

6.8 Kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku zamiaru skorzystania z uprawienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Zgłoszenia należny składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

,,Konkurs na stanowisko Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza w Urzędzie Gminy Radłów’’

w terminie do 6 lipca 2021 roku do godz. 15.00

na adres Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów (decyduje data wpływu do urzędu).

7.2 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeby związane z realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781 z poźn.zm.), ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U z 2019r poz.1282 z poźn.zm.)  oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7.3 Zgłoszenia, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

7.4 Otwarcie kopert nastąpi w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 7 lipca 2021 roku.

7.5 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dopuszczonych do drugiego etapu naboru (testu pisemnego ze znajomości ustaw wymienionych w pkt 1.2 niniejszego ogłoszenia oraz znajomości specyfiki gminy) oraz terminu jego przeprowadzania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radłowie

7.6 Trzecim, ostatnim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami którzy uzyskali minimalny poziom punktowy z drugiego etapu, określonego przed przeprowadzaniem testu.

7.7 Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru do dnia 14 lipca 2021 roku.

7.8 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radłowie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy ul. Oleska 3, 46-331 Radłów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,   informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Radłów - ul. Oleska 3, 46-331 Radłów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.