Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie nabór na stanowisko inspektor ds. oświaty

 

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY RADŁÓW

O POSZUKIWANIU KANDYDATA DO PRACY
NA UMOWĘ O PRACĘ W CELU ZASTĘPSTWA NA STANOWISKU

PODINSPEKTOR DS. OŚWIATY

(nazwa stanowiska pracy)

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów

 • STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor ds. oświaty – umowa na czas zastępstwa pracownika, przebywającego na usprawiedliwionej nieobecności

 • NIEZBĘDNE WYMAGANIA:
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i  3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. wykształcenie wyższe lub średnie z 2- letnim stażem pracy;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia.
 • WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. umiejętność obsługi komputera w tym programów: "Płace/Kadry” – YUMA, PŁATNIK (ZUS);
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przepisów dotyczących stypendium szkolnego, Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, ustawa o Vat;
 3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach oświatowych lub podobnych;
 4. zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. samodzielność, kreatywność i obowiązkowość w wykonywaniu zadań. biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows oraz Microsoft  Office (Word, Excel), obsługa poczty elektronicznej;
 6. umiejętność pracy w zespole.
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
 1. Sporządzanie list płac oraz wszelkiej dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń we wszystkich jednostkach oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Radłów;
 2. Obliczanie stawki godzinowej dla nauczycieli i innych pracowników, za czas urlopu wypoczynkowego oraz średniej z godzin ponadwymiarowych;
 3. Obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 1. Naliczanie zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz rozliczenia roczne podatku;
 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji podatkowych;
 3. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin;
 4. Przygotowywanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych ZUS;
 5. Prowadzenie spraw związanych ze stypendium szkolnym: przyjmowanie i kompletowanie wniosków, ustalanie dochodów uprawniających do przyznania stypendium, kompletowanie faktur i rachunków, sporządzanie decyzji administracyjnych;
 6. Obliczanie dodatków uzupełniających zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.

W zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej:

      1. prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej;

      2. przygotowywanie w systemie bankowości elektronicznej eCorponet przelewów      pożyczek;

 1. drukowanie wyciągów bankowych i ich księgowanie.

W zakresie podatku VAT:

 1. prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku VAT;
 2. wystawianie faktur, jak również faktur i not korygujących;
 3. obliczanie podatku VAT do Urzędu Skarbowego;
 4. sporządzanie miesięcznej deklaracji VAT-7 i Jednolitego Pliku Kontrolnego
 5. (JPK) oraz innych informacji wymaganych przepisami prawa;
 6.  obsługa programu komputerowego „REJESTR VAT”.

Zadania pomocnicze:

 1. Zadania związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi;
 2. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez bezpośredniego przełożonego, a tematycznie związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 • INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY
 1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Radłów, ul. Oleska 3, 46-331 Radłów – pierwsze piętro;
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. praca na komputerze co najmniej 4 godz. dziennie, praca z petentami;
 4. praca w godzinach 730 – 1530    od poniedziałku do czwartku

                               700 – 1500    w piątek,

 1. termin rozpoczęcia pracy- luty 2021 roku.
 • INFORMACJE O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Radłowie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 • WYMAGANE DOKUMENTY

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  - wg załącznika  nr 1  (druk dostępny na stronie BIP  http://bip.radlow.tensoft.pl/ )

f) oświadczenia -  wg. załącznika nr 2:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;                                                        

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;  

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.,

- oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku urzędniczym (w przypadku wyłonienia kandydata w procedurze naboru, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy) -  (druk dostępny na stronie BIP  http://bip.radlow.pl/ )

 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ”Nabór do pracy na czas zastępstwa na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. oświaty”

w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów w sekretariacie w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą lub kurierem. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 1500  (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Urzędu Gminy). Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,   informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Radłów - ul. Oleska 3, 46-331 Radłów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 i § 3-5- ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i § 3-5 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.